کلوپ کودک کاران

کلوپ کودک کاران با هدف سوادآموزی و تقویت مهارتهای کودکان در پنچ حوزه سواد مالی، سواد دیجیتال، سواد کسب و کار، سواد فرهنگی و هنری، سواد اجتماعی و توسعه فردی مبتنی بر بازی و کارتیمی ایجاد شده است.

در این راستا دست همراهی والدین و فعالان حوزه کودک را به گرمی می فشاریم تا در کنار هم فرزندانی شاد و  توانمند را پرورش دهیم.

کلوپ کودک کاران پل ارتباطی است میان خانواده ها و فعالان حوزه مهارت آموزی به کودکان.